Statutul, regulamentele și anexele

                                                                                                                     

 

 

 

S T A T U T U L

Asociaţiei  Obşteşti

„Uniunea Scriitorilor din  Moldova”

(redacţie nouă)

 

Chişinău, 2016

 

 

 

1.   DISPOZIŢII GENERALE

 

1.1. Asociaţia obştească „Uniunea Scriitorilor din Moldova” (numită în continuare USM) este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate în baza consemnării calităţii de membru şi în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul Statut.

1.2. Denumirea completă: Asociaţia obştească „Uniunea Scriitorilor din Moldova”.

1.3. Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova,  Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti şi prezentul Statut.

1.4. USM se constituie în forma juridică de organizare: „Asociaţie obştească”.

1.5. USM dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării Statutului de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. USM dispune de ştampilă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valută străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice, inclusiv dreptul de exclusivitate la simbolistica proprie.

1.6. USM este o asociaţie profesională de rang naţional a creatorilor de literatură şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul R. Moldova. Asociaţia Obştească „Uniunea Scriitorilor din Moldova” este succesoare de drept a Uniunii Scriitorilor din R.S.S.M. Durata de activitate a USM este nelimitată.

1.7. USM este constituită în scopul protejării intereselor de breaslă, morale, economice şi sociale ale membrilor săi, având ca principii de bază libertatea de creaţie, stimularea pe criterii valorice şi strict profesionale a creaţiei literare, solidaritatea şi etica profesională, precum şi afirmarea literaturii ca parte integrantă a culturii româneşti.

1.8. USM îşi desfăşoară activitatea în condiţii de maximă transparenţă, iar informaţia referitoare la activitatea ei, programele de creaţie şi documentele de constituire sunt accesibile tuturor membrilor săi.

1.9. USM este o asociaţie nonprofit, apolitică, de utilitate publică şi nu va folosi sub nicio formă patrimoniul, mijloacele cu destinaţie specială sau alte mijloace sau venituri rezultate din activitatea statutară pentru a sluji interesele personale ale vreunui membru al său, ale vreunui fondator al său sau ale vreunei persoane particulare, inclusiv în procesul de reorganizare sau lichidare a sa.

1.10. USM va folosi întregul venit din activitatea sa în scopurile prevăzute de Statut.

1.11. USM nu va susţine sub nicio formă partide politice, blocuri electorale sau candidaţi la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice  şi nici nu va folosi vreo parte din venit sau patrimoniu pentru finanţarea acestora.

1.12. USM dispune de un patrimoniu care-i asigură funcţionarea şi activitatea conform Statutului şi poartă întreaga răspundere pentru respectarea obligaţiilor sale privind  acest patrimoniu.

1.13. Sediul USM se află pe adresa: MD 2004, mun. Chişinău, sectorul Buiucani, str. 31 August 1989, nr. 98. tel. 23-71-18; Website-ul USM : www. uniuneascriitorilor.md.

1.14. Uniunea Scriitorilor din Moldova este proprietarul bunului imobil 0100520.056.02, suprafaţa 1545.9 m.p., situat pe adresa: mun. Chişinău, sectorul Buiucani, str. 31 August 1989, nr. 98.

 

2. PRINCIPIILE  DE  ACTIVITATE

 

2.1. USM se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări de opinie şi accesului tuturor membrilor la orice informaţie privind activitatea sa.

2.2. USM este liberă să-şi aleagă tipul, formele şi metodele de activitate, să stabilească structura sa internă de organizare. Nu se admite imixtiunea autorităţilor publice, altor persoane fizice sau juridice în activitatea USM, precum nici imixtiunea USM în activitatea autorităţilor publice, a altor persoane fizice sau juridice.

2.3. În activitatea sa, USM promovează valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

2.4. În activitatea sa, USM nu admite apariţia conflictului de interese.

2.5. USM nu tolerează conflictul între membrii săi sau între generaţii, polemicile avându-şi rostul doar în cazul în care se desfăşoară în limitele luptei de idei, fără a depăşi cadrul dialogului civilizat.

 

3. OBIECTIVELE  MAJORE  ŞI  METODELE  DE  REALIZARE

 

3.1. Asumându-şi, ca punct de pornire, obiectivele primei Societăţi a Scriitorilor Români din Chişinău şi a Societăţii Scriitorilor şi Publiciştilor Basarabeni şi urmând cele mai bune tradiţii ale Uniunii Scriitorilor din R.S.S. Moldovenească, conştientizând necesitatea de a răspunde prompt şi în spiritul timpului la provocările societăţii contemporane şi dorind a-şi sincroniza eforturile cu partenerii din alte ţări,

USM înţelege să-şi structureze activitatea pentru realizarea următoarelor obiective majore:

3.1.2. Protejarea instituţională a statutului de creator de literatură al membrilor săi, respectarea  intereselor profesionale, economice, morale şi sociale ale scriitorilor.

3.1.3. Promovarea libertăţii de creaţie şi a egalităţii în drepturi a tuturor membrilor săi, apărarea principiilor democratice şi a valorilor umane universale.

3.1.4. Protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului literaturii naţionale, afirmarea literaturii artistice ca parte integrantă a culturii româneşti.

3.1.5. Crearea premizelor necesare pentru recunoaşterea publică a scriitorilor profesionişti şi a rolului lor în transformarea pozitivă a societăţii civile şi în integrarea R. Moldova în spaţiul valoric şi spiritual european.

3.1.6. Participarea la acţiuni de reformă a cadrului juridic şi fiscal în domeniul artei şi culturii.

3.1.7. Promovarea unui sistem concurenţial deschis şi echitabil de finanţare a comenzii de stat în sfera editorial-poligrafică.

3.1.8. Încurajarea tinerilor scriitori, susţinerea lor în formarea profesională.

3.1.9. Sprijinirea iniţiativei private şi promovarea diversificării surselor de finanţare, inclusiv de la bugetul de stat, în activitatea editorial-poligrafică.

3.1.10. Reprezentarea şi susţinerea intereselor creatorilor de literatură în faţa autorităţilor centrale şi locale, stabilirea unor relaţii de parteneriat cu autorităţile centrale şi locale în scopul realizării obiectivelor statutare.

3.1.11. Dezvoltarea relaţiilor literare internaţionale.

3.2. Pentru realizarea obiectivelor sale, USM desfăşoară următoarele activităţi:

3.2.1. Contribuie la instaurarea în USM a unei atmosfere bazate pe responsabilitate profesională şi civică, pe onestitate şi corectitudine.

3.2.2. Elaborează şi promovează iniţiative care să ridice prestigiul scriitorilor în viaţa publică şi să stimuleze interesul societăţii pentru creaţia literară autohtonă.

3.2.3. Fondează reviste, edituri, bloguri, site-uri şi portaluri literare, posturi de Radio şi TV, alte instituţii media şi multimedia, elaborează proiecte în sfera producerii şi distribuirii produselor editorial-poligrafice.

3.2.4. Organizează lecturi publice, întâlniri cu cititorii, seri de creaţie, cenacluri, manifestări culturale, festivaluri, contribuie la o mai bună cunoaştere de către populaţia din republică a celor mai reprezentative opere ale literaturii naţionale clasice şi contemporane.

3.2.5. Se implică în protecţia socială a membrilor USM, acordă asistenţă materială scriitorilor în etate, cu probleme de sănătate, sau celor aflaţi în dificultate din cauza unei stări sociale nesigure.

3.2.6. Organizează simpozioane şi conferinţe, separat ori în colaborare cu  instituţii preuniversitare, universitare şi cele ştiinţifice, cu organizaţii nonguvernamentale din R. Moldova şi de peste hotare, contribuie la punerea în valoare a patrimoniului literar şi stimulează exerciţiul de analiză constructivă a procesului literar contemporan.

3.2.7. Atrage investitori din ţară şi de peste hotare pentru sponsorizarea proiectelor literare iniţiate de USM, acordă sprijin moral sau material proiectelor iniţiate de reviste literare, cenacluri sau grupuri de lucru, cu implicarea unor membri ai USM.

3.2.8. Creează grupuri de lucru şi echipe de experţi pentru a contribui la elaborarea de acte normative privind legislaţia din domeniul artei şi culturii, colaborează cu ministere şi alte instituţii de stat şi obşteşti de specialitate pentru aplicarea de măsuri privind protecţiea literaturii şi conservarea patrimoniului cultural – mobil şi imobil.

3.2.9. Conlucrează cu alte uniuni de creaţie, cu organisme de cultură din alte ţări pentru punerea în valoare a artei şi literaturii naţionale.

3.2.10. Stimulează cercetarea literară pentru o mai bună dezvoltare a literaturii naţionale, pentru extinderea ariei de cunoaştere şi de investigare artistică.

3.2.11. Organizează festivaluri literare pentru tinerele talente, lansează cărţi de debut, acordă premii, instituie burse de creaţie pentru tineri scriitori, organizează concursuri şi recomandă Ministerului Culturii al R. Moldova textele premiate în scopul obţinerii de subvenţii de stat pentru tipărirea acestora în volum.

3.2.12. Acordă premii şi distincţii celor mai valoroase creaţii din domeniul literaturii, propune candidaţi din rândul membrilor USM pentru Premii Naţionale, pentru titluri onorifice şi distincţii de stat.

3.2.13. Creează comisii de conciliere pentru soluţionarea amiabilă a litigiilor iscate în activitatea literară sau editorială a membrilor săi.

3.2.14. Propune candidaţi din partea USM pentru funcţii de răspundere în domeniul culturii, în organele publice centrale, pentru titlul de membru al Academiei de Ştiinţe a R. Moldova.

3.2.15. Angajează oportunităţi organizatorice şi de suport financiar pentru stagii, cursuri de reciclare şi perfecţionare profesională, delegaţii, burse de creaţie, pentru participarea scriitorilor la festivaluri, târguri de carte şi alte manifestări literare naționale şi internaționale .

3.2.16. Organizează acţiuni de omagiere a personalităţilor literaturii naţionale, de comemorare a înaintaşilor, întreprinde demersuri către autorităţile centrale şi locale pentru construcţia şi amenajarea de monumente, busturi, plăci memoriale, pentru redenumiri de străzi, instituţii publice etc.

3.2.17. Angajează specialişti cu calificare în domeniile prioritare de activitate a Asociaţiei pentru realizarea scopurilor statutare.

3.2.18. Apără drepturile şi interesele Asociaţiei, reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi a altor organizaţii.

3.2.19. Difuzează informaţii privind scopurile şi activitatea sa, alte informaţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

3.2.20. Primeşte de la autorităţi informaţii necesare privind desfăşurarea activităţii sale statutare.

3.2.21.Participă la concursuri naţionale şi internaţionale, atrăgând comenzi sociale şi subvenţii din partea statului, granturi şi burse din alte ţări, de la fundaţii naţionale şi internaţionale.

3.2.22. Poate fi membru al unor instituţii sau partener cu drepturi depline în societăţi publice sau neguvernamentale, naţionale sau internaţionale, poate să stabilească contacte, să întreţină legături, să negocieze şi să încheie acorduri sau contracte cu instituţiile respective.

3.2.23.Încheie cu persoane fizice şi juridice contracte bilaterale sau multilaterale de colaborare în scopul realizării sarcinilor statutare.

3.2.24.Înfiinţează întreprinderi şi alte organizaţii cu statut de persoană juridică.

3.2.25.Produce şi comercializează bunuri conform legislaţiei în vigoare.

3.2.26.Protejează şi gestionează, pe bază de acte de donaţie, patrimoniul literar al membrilor actuali ai USM şi al foştilor membri care au decedat.

3.2.27.Beneficiază de patrimoniul său în conformitate cu legislaţia în vigoare, procură sau ia în locaţiune complexe patrimoniale, bunuri mobile şi imobile, comercializează, concesionează, dă în locaţiune bunuri proprii în scopul realizării obiectivelor statutare.

3.2.28. Se bucură de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare.

 

4. ORGANELE DE CONDUCERE ALE USM

 

4.1. Structura organizatorică a USM se constituie din următoarele organe de conducere:

- Adunarea Generală;

- Consiliul;

- Preşedintele;

- Comisia de cenzori.

4.2. Adunarea Generală (numită în continuare AG) este organul suprem de conducere al USM, care se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare.

4.2.1. Şedinţele ordinare ale AG sunt convocate o dată la 4 ani. Hotărârea privind convocarea AG este prerogativa Consiliului USM, care împuterniceşte Preşedintele să aducă la cunoştinţă membrilor USM hotărârea respectivă şi să anunţe public, cu cel puţin 15 zile înainte, data desfăşurării AG. În anunţul de convocare a şedinţei AG se specifică, în mod expres, ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Hotărârea privind convocarea AG se comunică separat fiecărui membru USM şi se publica pe site-ul USM.

4.2.2  AG poate fi convocată în şedinţă extraordinară, în funcţie de necesităţi, la iniţiativa Preşedintelui sau Consiliului ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor USM.

4.2.3. AG extraordinară este convocată în cel mult două luni de la data demersului privind convocarea adunării extraordinare prezentat de către subiecţii nominalizaţi în pct. 4.2.2. din Statut. În cazul în care Consiliul USM refuză sau întârzie convocarea şedinţei extraordinare a AG, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Consiliului USM, conform procedurii stabilite în mod expres pentru aceasta.

4.2.4. AG este deliberativă doar în cazul în care la ea participă majoritatea simplă (50%+1) din numărul total de membri ai USM aflați la evidentă permanentă sau reprezentanților acestora, autorizați legal. Fiecare membru deține un singur vot. Hotărârile se adoptă prin votul majorității simple a celor prezenți, cu excepția hotărârilor prevăzute în pct. 4.2.5.

4.2.5.Hotărârile cu privire la: adoptarea unui nou Statut, modificarea şi completarea Statutului, reorganizarea şi lichidarea USM, retragerea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului, revocarea Preşedintelui USM se adoptă prin votul a cel puţin 2/3 din numărul total de membri declaraţi prezenţi la AG.

4.2.6. În cazul neîntrunirii condiţiilor necesare recunoaşterii caracterului deliberativ al AG, organul abilitat convoacă, în termen de o lună,  o nouă şedinţă AG, cu menţinerea aceleiaşi ordini de zi.

4.2.7. Lucrările AG sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de Secretarul USM şi contrasemnat de Preşedintele AG.

4.2.8. În perioada dintre Adunările Generale, activitatea USM este condusă de către Consiliu şi Preşedintele USM.

4.2.9. Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

a) adoptă Statutul, completările şi modificările la Statut, hotărăşte asupra reorganizării şi dizolvării USM;

b) alege şi destituie prin vot secret Preşedintele USM, Consiliul, Comisia de cenzori;

c) dezbate activitatea Preşedintelui şi a Consiliului USM din perioada scursă de la AG precedentă; aprobă raportul de activitate al conducerii USM prezentat de Preşedinte, raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă a USM, strategia şi direcţiile de activitate; hotărăşte asupra oricărei probleme privind activitatea USM;

d) analizează starea culturii, artei şi literaturii naţionale, precum şi probleme privind situaţia social-politică din R. Moldova.

4.3. Consiliul USM este ales de către AG pe un termen de 4 ani, este constituit din 15 persoane, se întruneşte, în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar de o dată pe trimestru, în şedinţe de consiliu.

4.3.1. Membrii Consiliului USM sunt aleşi prin vot secret de către membrii USM în cadrul AG. Secretarul USM alcătuieşte lista candidaţilor pentru calitatea de membru al Consiliului, în baza propunerilor venite în scris din partea membrilor USM, cu cel puţin 3 zile înainte de AG. Se consideră alese în Consiliu primele 15 persoane din listă care întrunesc, în ordine descrescătoare, numărul cel mai mare de voturi. Următoarele 5 persoane din listă, care de asemenea întrunesc votul cel mai mare în ordine descrescătoare, capătă statut de membri supleanţi, pentru ca, în caz de retragere sau excludere a unor membri plini ai Consiliului, să completeze locurile rămase astfel vacante în Consiliu. Înlocuirea de membri retraşi sau excluşi din Consiliu se realizează printr-o hotărâre a Consiliului aprobată cu o majoritate simplă de voturi, în condiţiile prevăzute în pct. 4.3.2.

4.3.2. Şedinţele Consiliului USM sunt deliberative dacă la ele asistă 50+1 din numărul total de membri. Hotărârile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenţi la şedinţă. În caz de balotaj, votul Preşedintelui Consiliului USM este decisiv. La şedinţele Consiliului poate asista, cu vot consultativ, orice membru al USM.

4.3.3. Şedinţele Consiliului sunt convocate de Preşedintele USM sau la cererea a cel puţin 3 membri ai Consiliului. Solicitanţii şedinţei extraordinare a Consiliului prezintă Preşedintelui un demers în scris, în care indică motivele convocării şedinţei şi ordinea de zi a acesteia. În cazul respectiv, Preşedintele USM este obligat să convoace şedinţa extraordinară în termen de 10 zile de la data prezentării, în formă scrisă, de către solicitanţi a demersului. Dacă Preşedintele refuză sau întârzie să convoace şedinţa extraordinară, dreptul de convocare a acesteia le revine solicitanţilor.

4.3.4. Şedinţele Consiliului sunt prezidate de Preşedintele USM, iar în lipsa acestuia, de Vicepreşedinte. Consiliul poate hotărî ca şedinţele sale să fie prezidate şi de alt membru al său.

4.3.5. Consiliul USM are următoarele competenţe:

-  convoacă AG în modul şi în termenele prevăzute de prezentul Statut;

- elaborează strategii, adoptă programe şi proiecte de dezvoltare a USM;

- alege prin vot deschis, la propunerea Preşedintelui, Vicepreşedintele USM, pe care îl poate revoca în aceleaşi condiţii;

-  acordă şi retrage statutul de membru al USM;

- monitorizează executarea hotărârilor AG şi hotărârilor proprii, asigurând un cadru propice realizării obiectivelor statutare ale USM;

- dezbate proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor, bilanţul contabil pentru anul precedent, precum şi raportul Comisiei de cenzori, pe care le prezintă spre aprobare AG;

-  aprobă regulamentele de uz intern ale USM;

-  aprobă modificările salariale pentru angajaţii USM;

-  aprobă, prin vot deschis, cheltuielile depăşind suma de una sută  mii lei;

- aprobă cuantumul ajutoarelor sociale şi lista de membri ai USM care beneficiază de acestea;

- aprobă cuantumul burselor de creaţie şi al premiilor literare ale USM;

- aprobă, prin vot secret, candidaţii USM la premii şi distincţii de stat;

- stabileşte, prin vot deschis, cuantumul şi modul de achitare a cotizaţiei de membru al USM;

- adoptă hotărâri privind achiziţionarea de bunuri sau înstrăinarea de patrimoniu al USM;

- aprobă prin vot deschis Regulamentele şi componenţa Comisiilor de jurizare instituite din iniţiativa USM;

- aprobă sigla/logo-ul USM;

- constituie, la propunerea Preşedintelui, grupuri de experţi sau desemnează persoane responsabile care să studieze anumite chestiuni importante legate de activitatea USM, să ia în dezbatere anumite programe guvernamentale ce se înscriu în domeniul de activitate al USM, să facă atentă opinia publică asupra unor probleme majore ale societăţii.

4.3.6. La propunerea Preşedintelui, Consiliul USM alege, prin vot deschis,  Secretarul USM, care:

-  realizează lucrările de secretariat;

-  primeşte şi înregistrează cererile şi demersurile către USM;

-  întocmeşte procesele-verbale ale AG şi ale Consiliului USM;

-  ţine corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii;

-  administrează website-ul USM.

4.3.7. Orice membru al Consiliului USM care absentează nemotivat de la trei şedinţe consecutive ale Consiliului îşi pierde automat statutul de membru al Consiliului, fiind înlocuit cu următorul candidat în ordinea voturilor acumulate.

4.4. Preşedintele USM este ales din rândul membrilor USM, prin vot secret, de Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani. Orice membru al USM poate fi ales în funcţia de Preşedinte al USM pentru cel mult două mandate consecutive.

4.4.1. La funcţia de Preşedinte pot candida unul sau mai mulţi membri ai USM, cu prezentarea obligatorie a propriului program de activitate a USM pentru viitorul mandat de Preşedinte, ce va fi făcut public prin intermediul presei tipărite, cu cel puţin 15 zile înainte de data alegerilor.

4.4.2. Dacă la funcţia de Preşedinte candidează un singur membru al USM,

acesta se consideră ales Preşedinte din primul tur cu o majoritate simplă (50% +1 vot) a voturilor valabil exprimate de votanţi. În cazul în care candidatul nu întruneşte majoritatea simplă de voturi, alegerile Preşedintelui se repetă, convocându-se în acest scop, în  maximum 2 luni, o altă AG, conform pct.  4.4, 4.4.1 şi 4.4.2. din prezentul Statut.

4.4.3. În condiţiile în care la funcţia de Preşedinte candidează doi membri ai USM, se consideră ales Preşedinte candidatul care întruneşte în primul tur de scrutin cel mai mare număr de voturi valabil exprimate de votanţi.

4.4.4. Dacă la funcţia de Preşedinte candidează trei sau mai mulţi membri ai USM şi niciunul dintre ei nu întruneşte majoritatea simplă (50%+1vot) a voturilor valabil exprimate de votanţi, se organizează al doilea tur de scrutin în cadrul aceleiaşi AG, cu menţinerea a doi candidaţi care, în primul tur, obţinuseră cele mai multe voturi. În acest caz, Preşedinte se consideră ales candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi valabil exprimate de votanţi.

4.5. Atribuţiile Preşedintelui USM:

- coordonează activitatea generală şi curentă a USM în perioada dintre Adunările Generale;

- reprezintă interesele USM în raporturile acesteia cu autorităţile publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

- verifică şi aprobă subvenţiile, sponsorizările, parteneriatele şi contractele încheiate de USM cu persoane juridice sau fizice;

-  asigură executarea hotărârilor AG şi ale Consiliului USM;

- propune convocarea AG şi asigură organizarea şedinţelor Consiliului USM;

- propune Consiliului USM candidatul pentru funcţia de Vicepreşedinte din rândul membrilor Consiliului şi îi stabileşte atribuţiile;

- delegă atribuţiile sale, în caz de necesitate, Vicepreşedintelui USM;

- ia decizii în orice problemă legată de activitatea curentă a USM;

- administrează mijloacele USM, emite ordine şi instrucţiuni, eliberează procuri;

- semnează acte de colaborare, contracte şi alte documente;

- angajează şi concediază personalul din Direcţia administrativă a USM;

- asigură evidenţa contabilă şi statistică conform cu legislaţia în vigoare.

4.5.1. În caz de indisponibilitate prelungită şi confirmată a Preşedintelui USM, interimatul este asigurat de către Vicepreşedinte pentru o perioadă de până la 60 de zile, timp în care este convocată AG extraordinară în vederea alegerii noului Preşedinte.

4.6. Comisia de cenzori este constituită din 5 membri, aleşi în cadrul AG pe un termen de 4 ani. Comisia de cenzori este compusă de preferinţă din economişti şi experţi contabili, care nu fac parte din niciun alt organism de conducere sau comisie ale USM.

4.6.1. Atribuţiile Comisiei de cenzori:

-  verifică respectarea Statutului USM, executarea hotărârilor AG, Consiliului USM şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;

- analizează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare şi administrării patrimoniului USM;

- controlează periodic activitatea economico-financiară a USM, având dreptul să ceară Consiliului USM date privind operaţiile financiare şi tranzacţiile economice ale USM;

- efectuează controlul activităţii, în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar de o dată pe an.

4.6.2. Şedinţele Comisiei de cenzori se consideră deliberative dacă la ele participă nu mai puţin de 3 membri, iar rapoartele acesteia se adoptă cu o majoritate simplă de voturi exprimate de votanţi.

4.6.3. Rezultatele controlului efectuat de Comisa de cenzori sunt prezentate sub formă de raport Consiliului USM şi Adunării Generale.

 

5. MEMBRII USM. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 

5.1. Poate deveni membru al USM orice autor/traducător care are cetăţenia Republicii Moldova, orice autor de limbă română din spaţiul ex-sovietic, precum şi alţi autori/traducători de limbă română, indiferent de cetăţenie sau ţara de origine, care au adus contribuții la dezvoltarea literaturii din R. Moldova.

5.2.Condiţiile de acordare a calităţii de membru al USM sunt prevăzute de Regulamentul Comisiei de validare.

5.3.Pentru a obţine calitatea de membru al USM, solicitantul va depune la Comisia de validare un dosar care va conţine următoarele documente:

- cerere individuală de primire;

- copia buletinului de identitate;

- trei recomandări scrise din partea unor membri ai USM cu o vechime de cel puţin 10 ani;

- câte un exemplar din cărţile publicate, în număr de cel puţin două (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat, literatură pentru copii şi tineret, eseu, critică sau istorie literară şi traduceri în sau din limba română). În cazul autorilor unor cărţi premiate de USM, admiterea se poate face cu o singură carte.

5.4.Acordarea calităţii de membru al USM este hotărâtă de Consiliul USM la propunerea Comisiei de validare.

5.5. Membrii USM cu domiciliul în R. Moldova, Ucraina şi România sunt incluşi în Registrul de evidenţă permanentă al USM, iar membrii cu domiciliul în celelalte state, altele decât cele specificate mai sus, sunt incluşi în Registrul de evidenţă provizorie al USM şi nu sunt luaţi în calcul la stabilirea cvorumului.

5.6.Membrii USM care nu deţin cetăţenia R. Moldova nu pot beneficia de înlesnirile şi facilităţile stabilite de Stat pentru membrii USM din R. Moldova.

5.7. Membrii USM au următoarele drepturi:

- să participe la toate acţiunile şi manifestările organizate de USM;

- să concureze la proiectele şi programele USM;

- să aleagă şi să candideze în alegeri pentru organele de conducere ale USM;

- să beneficieze de facilităţile prevăzute de prezentul Statut;

- să dea recomandări de primire în USM;

- să publice în organul de presă al USM şi/sau pe Site-ul USM.

5.8.Membrii USM au următoarele obligaţii:

- să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale USM;

- să achite la timp cotizaţia de membru stabilită de Consiliul USM;

- să participe activ la realizarea scopurilor statutare ale USM;

- să respecte normele deontologice ale breslei scriitoriceşti;

- să manifeste grijă faţă de păstrarea prestigiului USM;

- să comunice neîntârziat Secretariatului USM despre orișice modificare din datele de contact.

5.9.1. Suspendarea calității de membru al USM:

a. în cazul neachitării cotizației prevăzute de statut pentru o perioadă de cel mult doi ani, membrul USM este suspendat din drepturi prin votul majoritar al Consiliului  USM;

b. membrul USM suspendat din drepturi poate participa la activitățile desfășurate de asociație,  însă fără de a avea dreptul la vot,  de a participa la concursurile din cadrul uniunii, cât și de a primi burse, indemnizații, ajutoare materiale, etc.;

c. durata suspendării calității de membru al USM nu poate fi mai mare de doi ani.

d. Dacă pe parcursul perioadei de suspendare a calității de membru al USM nu sunt înlăturate motivele suspendării, persoana vizată este exclusă din asociație.

5.9.2. Calitatea de membru al USM încetează:

-  prin cerere scrisă, depusă de solicitant şi înregistrată la Secretariatul USM;

- prin excludere pentru nerespectarea obligaţiilor stipulate în pct. 5.8 al prezentului Statut;

- prin aderarea la o Asociaţie similară din R. Moldova ale cărei activităţi contravin Statutului USM;

- prin deces;

- prin dizolvarea USM.

5.10.Hotărârile de suspendare sau excludere sunt luate de Consiliul USM la propunerea Comisiei de validare. Ulterior, hotărârile Consiliului sunt aduse la cunoştinţa Adunării Generale.

 

6. PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE

6.1. Patrimoniul USM se formează din:

- cotizația de membru al USM, (cotizația de aderare – 150 lei; cotizația anuală pentru membrii activi -150 lei; cotizația anuală pentru pensionari – 50 lei). Cuantumul cotizaţiei de membru poate fi modificat prin decizia Consiliului de Administrare;

- sponsorizări, subvenţii de stat, donaţii benevole făcute de persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;

- venituri obţinute din hârtiile de valoare, depuneri băneşti;

- venituri provenite din activitatea economică proprie;

- veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea USM;

- venituri obţinute din cedarea folosinţei bunurilor sau înstrăinarea proprietăţii;

- venituri din activităţile prevăzute în Cap. 3 al prezentului Statut;

- contracte economice cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, concesiuni, închirieri,  subînchirieri etc;

-  orice alte sume sau bunuri destinate USM, în condiţiile legii, rambursabile sau  nerambursabile.

6.2. USM poate avea în proprietate clădiri administrative, blocuri de locuit, hoteluri, case de creaţie, construcţii, echipament tehnic, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor statutare.

6.3. Donațiile către USM pot fi în formă de bani, de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acțiuni etc.

6.4. Patrimoniul USM şi beneficiul obţinut din activitatea economică sunt folosite pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri sau grupuri/asociaţii formate de membri ai USM.

6.5. Patrimoniul  transmis USM de către membrii săi  în calitate de cotizaţii  şi  donaţii nu poate fi returnat şi constituie proprietatea USM.

6.6. Încetarea calității de membru al USM nu conferă niciun drept cu privire la patrimoniul acesteia.

 

7. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ŞI DAREA DE SEAMĂ FINANCIARĂ

7.1.La sfârşit de an financiar, Preşedintele USM prezintă Consiliului un raport privind activitatea economico-financiară şi administrativă a USM, care urmează să fie aprobat de Comisia de cenzori.

7.2.Raportul economico-financiar al USM este întocmit conform rezultatelor anului  financiar precedent şi conţine:

- expunerea succintă a rezultatelor activităţii USM în perioada de dare de seamă;

-  soldul mijloacelor băneşti la începutul şi la sfârşitul perioadei de dare de seamă;

-  venitul total al USM obţinut conform pct. 6.1. al prezentului Statut;

- cheltuielile USM pentru remunerarea muncii, defalcările, impozitele şi alte cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de dare de seamă.

Raportul economico-financiar este adus la cunoştinţa membrilor USM în cadrul Adunării Generale.

Raportul economico-financiar se păstrează în cadrul USM şi este accesibil  tuturor membrilor ei.

 

8. ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI

 

8.1.Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală a USM.

8.2. Orice propunere de modificare sau completare a  prezentului Statut, venită din partea membrilor USM, se prezintă, în formă scrisă, Consiliului USM, care o propune spre aprobare Adunării Generale, la viitoarea şedinţă a acesteia.

8.3.Orice modificare sau completare a Statutului se aprobă de către Adunarea Generală prin votul a 2/3 din numărul votanţilor.

8.4.Toate modificările şi completările Statutului intră în vigoare începând cu data înregistrării acestora de către Ministerul Justiţiei al R. Moldova.

 

 

9. COMISIILE USM

 

9.1.În cadrul USM funcţionează următoarele comisii de specialitate, care îşi organizează activitatea conform Regulamentelor proprii: Comisia de validare; Comisia socială; Comisia de onoare şi demnităţi.

9.2.Consiliul USM alege componenţa Comisiilor prin vot deschis şi aprobă Regulamentele de funcţionare.

9.3.În cadrul USM funcţionează Comisii de jurizare constituite prin hotărâri ale Consiliului USM, care îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentelor proprii, aprobate de Consiliu.

 

10.  MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE

 

10.1.USM îşi încetează activitatea în  cazurile prevăzute de lege.

10.2.Adunarea Generală hotărăşte reorganizarea sau lichidarea USM, desemnează Comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare.

10.3.Hotărârea de lichidare a USM se adoptă de către Adunarea Generală prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

10.4.În cazul lichidării, patrimoniul USM este utilizat conform hotărârii Adunării Generale şi prevederilor legislaţiei în vigoare.

 

 

 

 

APROBAT DE ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI

„UNIUNEA SCRIITORILOR DIN MOLDOVA”

7 octombrie 2016

 

 

Anexa 1

 

REGULAMENTUL COMISIEI  DE  VALIDARE

 

 

Art. 1.  Comisia  de validare, numită în continuare CV, este aleasă prin vot  deschis în prima şedinţă a noului Consiliu, pentru un mandat de 4 ani.

Art. 2.  CV  este compusă  din 5 membri şi hotărăşte valabil prin votul a cel puţin 3 din membrii săi. CV în prima sa şedinţă îşi alege un Preşedinte pentru un mandat de 4 ani.

Art. 3. CV se întruneşte ori de câte ori consideră necesar şi supune propunerile sale votului membrilor Consiliului USM la şedinţa sa.

Art. 4. CV propune acordarea calităţii de membru al USM pe baza dosarului solicitantului care cuprinde:

– cererea individuală  de primire;

– copia buletinului de identitate;

–  trei recomandări scrise din partea unor membri titulari cu o vechime de cel puţin 10 ani;

– câte un exemplar din cărţile publicate, în număr de cel puţin două (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat, literatură pentru copii şi tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară şi traduceri în şi din limba română). În cazul autorilor unor cărţi  premiate de USM, admiterea se poate face cu o singură carte;

– copii după recenzii şi cronici la cărţile prezentate şi care au fost publicate, de preferinţă, în reviste literare şi culturale.

Art. 5. CV propune suspendarea sau excluderea din USM pentru nerespectarea  obligaţiilor stipulate în pct. 5.8. al Statutului  USM.

Art. 6. În primul trimestru al anului, contabilul-şef al USM prezintă membrilor CV situaţia nominală a plăţii cotizaţiilor din anul precedent. Neachitarea cotizației pe un 1 an se sancționează cu suspendarea scriitorului din rândurile USM și privarea acestuia de toate drepturile statutare. În cazul când scriitorul nu achită cotizația timp de 3 ani, este exclus din USM.

Art. 7. În momentul plăţii cotizaţiei pe toată perioada restantă, membrul USM care a fost suspendat este repus în drepturi.

Art. 8. CV poate propune sancţionarea sau excluderea din USM a unui membru, pentru încălcări grave ale prevederilor Statutului, stipulate la pct. 2.1, 2.3, 2.4 şi 2.5, care au adus prejudicii materiale şi morale USM, ca şi pentru încălcarea legilor ţării, pentru fapte care cad sub incidenţă penală.

Art. 9. Hotărârile de sancționare, suspendare sau excludere sunt luate de Consiluil USM la propunerea CV. Ulterior, hotărârile Consiliului sunt aduse la cunoștința Adunării Generale.

Art. 10. Membrii CV, după trei absenţe consecutive, îşi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu următorii candidaţi în ordinea voturilor.

 

 

Aprobat în şedinţa Consiliului USM din 23 octombrie 2012

Modificat în ședința Consiliulul USM din 28 octombrie 2013

 

Anexa 2

 

 

REGULAMENTUL COMISIEI  SOCIALE

 

 

Art.1. Comisia Socială, numită în continuare CS, este aleasă de Consiliul USM, pentru un mandat de 4 ani.

Art.2 Comisia este compusă din 5 membri. Preşedintele este ales din rândul membrilor Comisiei, în prima ei şedinţă, pentru un mandat  de 4 ani. Preşedintele şi membrii CS pot fi membri  în alte organisme de conducere ale USM.

Art.3.  Elaborează şi prezintă Consiliului USM spre aprobare Regulamentul privind modul de cheltuire a fondurilor provenite  din cotizaţii.

Art.4.  Atribuţiile CS sunt următoarele:

a)  acordă membrilor USM ajutoare, permanente sau ocazionale; numele beneficiarilor de ajutoare permanente şi cuantumul acestor ajutoare sunt stabilite de  Consiliul USM.

b)  stabileşte, în funcţie de necesităţi, frecvenţa şi sumele acordate ocazional.

c) propune, conform Regulamentului din Anexa A, modul de utilizare a banilor proveniţi din cotizaţii.

Art. 5. Membrii CS, după trei absenţe consecutive nemotivate, îţi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu  următorii candidaţi în ordinea voturilor.

 

 

 

Aprobat în şedinţa Consiliului USM din 23 octombrie 2012

 

Anexa 3

 

REGULAMENTUL  COMISIEI  DE ONOARE  ŞI  DEMNITĂŢI

 

 

 

Art. 1. Comisia de Onoare şi Demnităţi, numită  în continuare COD, este aleasă, prin vot deschis, pentru un mandat de 4 ani, în prima şedinţă a noului Consiliu.

Art. 2. COD este compusă din 5 membri – personalităţi cu o reputaţie recunoscută de breaslă, care nu fac parte din conducerea USM sau din alte comisii, şi hotărăşte  valabil prin votul a cel puţin 3 dintre membrii săi. La prima sa şedinţă, îşi alege Preşedintele pentru un mandat de 4 ani.

Art. 3. COD se întruneşte de câte ori este nevoie şi supune propunerile  sale votului membrilor Consiliului USM.

Art. 4. COD analizează reclamaţiile prezentate în scris de membri ai USM împotriva altor membri ai USM,  referitoare la comportamente ori atitudini ale acestora.

Art. 5. COD emite comunicate de presă, aduse în prealabil la cunoştinţa Consiliului USM, referitoare la cazurile care i-au fost reclamate. Comunicatele sunt adoptate cu majoritatea  de voturi. Opiniile separate sunt prezentate Consiliului USM.

Art. 6. COD nu aplică sancţiuni, dar le poate propune, când e cazul, Consiliului  USM.

Art. 7. Membrii COD, după trei absenţe consecutiv nemotivate, îşi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu următorii candidaţi în ordinea voturilor.

 

 

 

Aprobat în şedinţa Consiliului USM din 23 octombrie 2012

 

 

 

Anexa 1

 

REGULAMENTUL  COMISIEI  DE  CENZORI

 

 

Art.1   Comisia de cenzori, numită în continuare CC, verifică anual activitatea economico-financiară a U.S.M. şi a Filialelor, precum şi buna gospodărire a patrimoniului  U.S.M.  CC prezintă un raport în  faţa consiliului USM în prima şedinţă anuală a acestuia. Iar la sfârşitul  mandatului de 4 ani, CC prezintă un raport în faţa Adunării Generale  (Conferinţei Naţionale).

Art. 2      Comisia de Cenzori este aleasă pe 4 ani în Consiliul USM şi se compune din 5 membri ai U.S.M., de  preferinţă economişti ori experţi contabili care nu fac parte din nici un alt organism de conducere a U.S.M. În prima sa reuniune, CC îşi alege Preşedintele, însărcinat cu prezentarea raportului. Membrii CC adoptă hotărâri valabile cu majoritate de voturi.  Voturile separate sunt aduse în faţa Consiliului USM, cu motivaţia de rigoare, iar Consiliul USM poate să invalideze respectiva hotărâre a CC. În cazul vacanţei unui dintre cele 5 posturi, Consiliul USM propune un  înlocuitor, sub rezerva validării de către consiliul USM în prima şedinţă anuală.

 

 

 

ANEXA  A

 

REGULAMENT

PRIVIND MODUL DE  CHELTUIRE  DE  CĂTRE USM

A FONDURILOR  PROVENITE DIN COTIZAŢII

 

 

1. Din veniturile provenite din încasarea cotizaţiilor, USM are dreptul să facă  cheltuieli de deplasare, precum și pentru ajutoare sociale cu destinație specială.

2. Deplasările se fac în principal la evenimentele organizate de USM: Adunările generale ordinare şi extraordinare, şedinţele Consiliului USM, şedinţele juriului etc.

3.  Deplasările  membrilor USM la întruniri şi manifestări culturale în străinătate se fac în bază de invitaţie.

4.  Deplasările se vor face numai cu aprobarea preşedintelui în baza unui referat în care se va specifica  evenimentul la care participă membrul USM, unde este invitat şi perioada deplasării.

5.  Deplasările în străinătate  vor fi finanţate de către USM în totalitate sau doar parţial, în funcţie de fondurile acumulate din cotizaţii.

6.  Membrul USM poate beneficia de finanţarea unei deplasări peste hotare o singură dată pe an.

7.  Deplasările se fac în baza Ordinului de deplasare  semnat de preşedintele USM, document pe care se face şi decontul.

8.  Nu se vor achita  sume de către contabilitatea USM în lipsa documentelor justificative (contracte cu state de plată, bilete de călătorie, facturi cu chitanţe sau bonuri fiscale ş.a.), chiar dacă cheltuiala a fost aprobată de către preşedintele USM.

9.   Secretarul USM va întocmi lista membrilor cotizanţi (cotizaţia anuală – 150 de lei), cu menţionarea celor care sunt pensionari (cotizaţia anuală – 50 de lei) şi a celor care au aderat la USM (cotizaţia de aderare – 1000 de lei), în vederea stabilirii  corecte a veniturilor de incasat pentru anul respectiv.

 

 

 

Aprobat în şedinţa Consiliului USM din 23 octombrie 2012

Modificat în ședința Consiliului USM din 18 iulie 2014

 

 

 

Anexa 5

 

 

REGULAMENTUL  JURIULUI  DE  PREMIERE

 

 

Art. 1. Premiile USM sunt acordate de Juriul pentru Premii. Juriul este ales de Consiliul  USM, în ultima sa reunire, în fiecare an. Membrii Juriului, în număr de 7, trebuie să fie membri ai USM.

Art. 2. Juriul se reuneşte de câte ori este nevoie, în prima parte a fiecărui an, ia în discuţie apariţiile editoriale din anul precedent şi face publice nominalizările (maximum 3 pentru fiecare categorie de premii) până la data de 1 iunie a anului respectiv. Deciziile Juriului sunt valide dacă au întrunit minimum 4 voturi. În cazul în care nicio lucrare nu întrunește 4 voturi, se organizează un nou scrutin în urma căruia se declară învingătoare cartea care a obținut cele mai multe voturi. Decernarea premiilor are loc în luna iunie, în cadrul unei gale organizate de USM.

Art. 3. Categoriile de premii ale USM sunt următoarele: Premiul Cartea de poezie; Cartea de proză; Cartea de critică, eseu şi istorie literară; Cartea de traduceri și traductologie; Cartea pentru copii și tineret; Cartea de debut.

Art. 4. Ținând cont de specificul aparițiilor editoriale ale fiecărui an, Juriul are competența să instituie și alte categorii de premii, dar nu mai mult de 2.

Art.  5. Cărțile autorilor care nu fac parte din rândul membrilor USM sunt nominalizate la categoria de premii Cartea de debut.

Art.  6.  Premiile neacordate nu pot fi trecute în altă categorie.

Art. 7. Consiliul USM acordă: Premiul Opera Omnia; Premiul de Excelenţă; Premiul Relaţii Culturale.

Art. 8.  Cuantumul premiilor se stabileşte de Consiliul USM, în funcţie de posibilităţile financiare.

 

 

 

 

Aprobat la ședința Consiliului USM din 18 decembrie 2013

Modificat la ședința Consiliului USM din 18 iulie 2014

Modificat la ședința Consiliului USM din 18.10.2016

 

 

REGULAMENTUL

JURIULUI DE ACORDARE

A BURSELOR DE CREAŢIE ALE USM

 

 

Art.1. În scopul stimulării creaţiei literare, a susţinerii materiale a membrilor săi, USM instituie burse de creaţie anuale.

Art.2. Consiliul USM decide acordarea unui număr de 3 sau mai multe burse unor scriitori angajaţi în proiecte literare de durată.

Art.3. Valoarea estimativă a burselor este de 2000-3000 mii de lei lunar, în funcţie de posibilităţile financiare.

Art.4. Anual, Consiliul USM alege, prin vot deschis, Juriul de acordare a burselor de creație.

Art.5. Juriul este compus din 5 membri și hotărăște valabil prin votul a cel puțin 3 dintre membrii săi.

Art.6.  Proiectele  membrilor USM pentru acordarea burselor de creaţie vor fi depuse la Secretariatul USM şi examinate de către membrii Juriului.

Art.7.  Pretendenţii prezintă proiectele sau manuscrisele în proces de elaborare (poezie, proză, critică literară, eseu, dramaturgie, literatură pentru copii, traduceri) până la data de 15 aprilie a anului în curs. Prin proiect se va înţelege angajamentul scris şi semnat de autor ce va include descrierea succintă a lucrării (genul, volumul, termenul de redactare), cu anexarea unor texte reprezentative sau fragmente din lucrarea în curs de elaborare.

Art.8. Juriul examinează proiectele nu mai târziu de 15 mai a anului în curs. În procesul de evaluare, autorii pot fi invitaţi pentru a prezenta informaţii şi/sau materiale suplimentare solicitate atât de membrii Juriului, cât şi de eventualii susţinători financiari ai proiectului.

Art.9. Procesul-verbal cu deciziile Juriului este validat la şedinţa Consiliului USM.

 

 

 

Aprobat în şedinţa Consiliului USM din 23 octombrie 2012

 

Statutul şi regulamentele

S T A T U T U L

Asociaţiei  Obşteşti „Uniunea Scriitorilor din  Moldova”

(redacţie nouă)

Aprobat de Adunarea Generală a Asociaţiei Obşteşti „Uniunea Scriitorilor din Moldova” din 30 martie 2012

1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Asociaţia obştească „Uniunea Scriitorilor din Moldova” (numită în continuare USM) este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate în baza consemnării calităţii de membru şi în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul Statut.
1.2. Denumirea completă: Asociaţia obştească „Uniunea Scriitorilor din Moldova”.
1.3. Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti şi prezentul Statut.
1.4. USM se constituie în forma juridică de organizare: „Asociaţie obştească”.
1.5. USM dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării Statutului de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. USM dispune de ştampilă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valută străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice, inclusiv dreptul de exclusivitate la simbolistica proprie.
1.6. USM este o asociaţie profesională de rang naţional a creatorilor de literatură şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul R. Moldova. Asociaţia Obştească „Uniunea Scriitorilor din Moldova” este succesoare de drept a Uniunii Scriitorilor din R.S.S.M. Durata de activitate a USM este nelimitată.
1.7. USM este constituită în scopul protejării intereselor de breaslă, morale, economice şi sociale ale membrilor săi, având ca principii de bază libertatea de creaţie, stimularea pe criterii valorice şi strict profesionale a creaţiei literare, solidaritatea şi etica profesională, precum şi afirmarea literaturii ca parte integrantă a culturii româneşti.
1.8. USM îşi desfăşoară activitatea în condiţii de maximă transparenţă, iar informaţia referitoare la activitatea ei, programele de creaţie şi documentele de constituire sunt accesibile tuturor membrilor săi.
1.9. USM este o asociaţie nonprofit, apolitică, de utilitate publică şi nu va folosi sub nicio formă patrimoniul, mijloacele cu destinaţie specială sau alte mijloace sau venituri rezultate din activitatea statutară pentru a sluji interesele personale ale vreunui membru al său, ale vreunui fondator al său sau ale vreunei persoane particulare, inclusiv în procesul de reorganizare sau lichidare a sa.
1.10. USM va folosi întregul venit din activitatea sa în scopurile prevăzute de Statut.
1.11. USM nu va susţine sub nicio formă partide politice, blocuri electorale sau candidaţi la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nici nu va folosi vreo parte din venit sau patrimoniu pentru finanţarea acestora.
1.12. USM dispune de un patrimoniu care-i asigură funcţionarea şi activitatea conform Statutului şi poartă întreaga răspundere pentru respectarea obligaţiilor sale privind acest patrimoniu.
1.13. Sediul USM se află pe adresa: MD 2004, mun. Chişinău, sectorul Buiucani, str. 31 August 1989, nr. 98. tel. 23-71-18; Website-ul USM : www. uniuneascriitorilor.md.
1.14. Uniunea Scriitorilor din Moldova este proprietarul bunului imobil 0100520.056.02, suprafaţa 1545.9 m.p., situat pe adresa: mun. Chişinău, sectorul Buiucani, str. 31 August 1989, nr. 98.

2. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE

2.1. USM se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări de opinie şi accesului tuturor membrilor la orice informaţie privind activitatea sa.
2.2. USM este liberă să-şi aleagă tipul, formele şi metodele de activitate, să stabilească structura sa internă de organizare. Nu se admite imixtiunea autorităţilor publice, altor persoane fizice sau juridice în activitatea USM, precum nici imixtiunea USM în activitatea autorităţilor publice, a altor persoane fizice sau juridice.
2.3. În activitatea sa, USM promovează valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.
2.4. În activitatea sa, USM nu admite apariţia conflictului de interese.
2.5. USM nu tolerează conflictul între membrii săi sau între generaţii, polemicile avându-şi rostul doar în cazul în care se desfăşoară în limitele luptei de idei, fără a depăşi cadrul dialogului civilizat.

3. OBIECTIVELE MAJORE ŞI METODELE DE REALIZARE

3.1. Asumându-şi, ca punct de pornire, obiectivele primei Societăţi a Scriitorilor Români din Chişinău şi a Societăţii Scriitorilor şi Publiciştilor Basarabeni şi urmând cele mai bune tradiţii ale Uniunii Scriitorilor din R.S.S. Moldovenească, conştientizând necesitatea de a răspunde prompt şi în spiritul timpului la provocările societăţii contemporane şi dorind a-şi sincroniza eforturile cu partenerii din alte ţări,
USM înţelege să-şi structureze activitatea pentru realizarea următoarelor obiective majore:
3.1.2. Protejarea instituţională a statutului de creator de literatură al membrilor săi, respectarea intereselor profesionale, economice, morale şi sociale ale scriitorilor.
3.1.3. Promovarea libertăţii de creaţie şi a egalităţii în drepturi a tuturor membrilor săi, apărarea principiilor democratice şi a valorilor umane universale.
3.1.4. Protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului literaturii naţionale, afirmarea literaturii artistice ca parte integrantă a culturii româneşti.
3.1.5. Crearea premizelor necesare pentru recunoaşterea publică a scriitorilor profesionişti şi a rolului lor în transformarea pozitivă a societăţii civile şi în integrarea R. Moldova în spaţiul valoric şi spiritual european.
3.1.6. Participarea la acţiuni de reformă a cadrului juridic şi fiscal în domeniul artei şi culturii.
3.1.7. Promovarea unui sistem concurenţial deschis şi echitabil de finanţare a comenzii de stat în sfera editorial-poligrafică.
3.1.8. Încurajarea tinerilor scriitori, susţinerea lor în formarea profesională.
3.1.9. Sprijinirea iniţiativei private şi promovarea diversificării surselor de finanţare, inclusiv de la bugetul de stat, în activitatea editorial-poligrafică.
3.1.10. Reprezentarea şi susţinerea intereselor creatorilor de literatură în faţa autorităţilor centrale şi locale, stabilirea unor relaţii de parteneriat cu autorităţile centrale şi locale în scopul realizării obiectivelor statutare.
3.1.11. Dezvoltarea relaţiilor literare internaţionale.

3.2. Pentru realizarea obiectivelor sale, USM desfăşoară următoarele activităţi:

3.2.1. Contribuie la instaurarea în USM a unei atmosfere bazate pe responsabilitate profesională şi civică, pe onestitate şi corectitudine.
3.2.2. Elaborează şi promovează iniţiative care să ridice prestigiul scriitorilor în viaţa publică şi să stimuleze interesul societăţii pentru creaţia literară autohtonă.
3.2.3. Fondează reviste, edituri, bloguri, site-uri şi portaluri literare, posturi de Radio şi TV, alte instituţii media şi multimedia, elaborează proiecte în sfera producerii şi distribuirii produselor editorial-poligrafice.
3.2.4. Organizează lecturi publice, întâlniri cu cititorii, seri de creaţie, cenacluri, manifestări culturale, festivaluri, contribuie la o mai bună cunoaştere de către populaţia din republică a celor mai reprezentative opere ale literaturii naţionale clasice şi contemporane.
3.2.5. Se implică în protecţia socială a membrilor USM, acordă asistenţă materială scriitorilor în etate, cu probleme de sănătate, sau celor aflaţi în dificultate din cauza unei stări sociale nesigure.
3.2.6. Organizează simpozioane şi conferinţe, separat ori în colaborare cu instituţii preuniversitare, universitare şi cele ştiinţifice, cu organizaţii nonguvernamentale din R. Moldova şi de peste hotare, contribuie la punerea în valoare a patrimoniului literar şi stimulează exerciţiul de analiză constructivă a procesului literar contemporan.
3.2.7. Atrage investitori din ţară şi de peste hotare pentru sponsorizarea proiectelor literare iniţiate de USM, acordă sprijin moral sau material proiectelor iniţiate de reviste literare, cenacluri sau grupuri de lucru, cu implicarea unor membri ai USM.
3.2.8. Creează grupuri de lucru şi echipe de experţi pentru a contribui la elaborarea de acte normative privind legislaţia din domeniul artei şi culturii, colaborează cu ministere şi alte instituţii de stat şi obşteşti de specialitate pentru aplicarea de măsuri privind protecţiea literaturii şi conservarea patrimoniului cultural – mobil şi imobil.
3.2.9. Conlucrează cu alte uniuni de creaţie, cu organisme de cultură din alte ţări pentru punerea în valoare a artei şi literaturii naţionale.
3.2.10. Stimulează cercetarea literară pentru o mai bună dezvoltare a literaturii naţionale, pentru extinderea ariei de cunoaştere şi de investigare artistică.
3.2.11. Organizează festivaluri literare pentru tinerele talente, lansează cărţi de debut, acordă premii, instituie burse de creaţie pentru tineri scriitori, organizează concursuri şi recomandă Ministerului Culturii al R. Moldova textele premiate în scopul obţinerii de subvenţii de stat pentru tipărirea acestora în volum.
3.2.12. Acordă premii şi distincţii celor mai valoroase creaţii din domeniul literaturii, propune candidaţi din rândul membrilor USM pentru Premii Naţionale, pentru titluri onorifice şi distincţii de stat.
3.2.13. Creează comisii de conciliere pentru soluţionarea amiabilă a litigiilor iscate în activitatea literară sau editorială a membrilor săi.
3.2.14. Propune candidaţi din partea USM pentru funcţii de răspundere în domeniul culturii, în organele publice centrale, pentru titlul de membru al Academiei de Ştiinţe a R. Moldova.
3.2.15. Angajează oportunităţi organizatorice şi de suport financiar pentru stagii, cursuri de reciclare şi perfecţionare profesională, delegaţii, burse de creaţie, pentru participarea scriitorilor la festivaluri, târguri de carte şi alte manifestări literare naţionale şi internaţionale.
3.2.16. Organizează acţiuni de omagiere a personalităţilor literaturii naţionale, de comemorare a înaintaşilor, întreprinde demersuri către autorităţile centrale şi locale pentru construcţia şi amenajarea de monumente, busturi, plăci memoriale, pentru redenumiri de străzi, instituţii publice etc.
3.2.17. Angajează specialişti cu calificare în domeniile prioritare de activitate a Asociaţiei pentru realizarea scopurilor statutare.
3.2.18. Apără drepturile şi interesele Asociaţiei, reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi a altor organizaţii.
3.2.19. Difuzează informaţii privind scopurile şi activitatea sa, alte informaţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
3.2.20. Primeşte de la autorităţi informaţii necesare privind desfăşurarea activităţii sale statutare.
3.2.21.Participă la concursuri naţionale şi internaţionale, atrăgând comenzi sociale şi subvenţii din partea statului, granturi şi burse din alte ţări, de la fundaţii naţionale şi internaţionale.
3.2.22. Poate fi membru al unor instituţii sau partener cu drepturi depline în societăţi publice sau neguvernamentale, naţionale sau internaţionale, poate să stabilească contacte, să întreţină legături, să negocieze şi să încheie acorduri sau contracte cu instituţiile respective.
3.2.23.Încheie cu persoane fizice şi juridice contracte bilaterale sau multilaterale de colaborare în scopul realizării sarcinilor statutare.
3.2.24.Înfiinţează întreprinderi şi alte organizaţii cu statut de persoană juridică.
3.2.25.Produce şi comercializează bunuri conform legislaţiei în vigoare.
3.2.26.Protejează şi gestionează, pe bază de acte de donaţie, patrimoniul literar al membrilor actuali ai USM şi al foştilor membri care au decedat.
3.2.27.Beneficiază de patrimoniul său în conformitate cu legislaţia în vigoare, procură sau ia în locaţiune complexe patrimoniale, bunuri mobile şi imobile, comercializează, concesionează, dă în locaţiune bunuri proprii în scopul realizării obiectivelor statutare.
3.2.28. Se bucură de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare.

4. ORGANELE DE CONDUCERE ALE USM

4.1. Structura organizatorică a USM se constituie din următoarele organe de conducere:
- Adunarea Generală;
- Consiliul;
- Preşedintele;
- Comisia de cenzori.
4.2. Adunarea Generală (numită în continuare AG) este organul suprem de conducere al USM, care se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare.
4.2.1. Şedinţele ordinare ale AG sunt convocate o dată la 4 ani. Hotărârea privind convocarea AG este prerogativa Consiliului USM, care împuterniceşte Preşedintele să aducă la cunoştinţă membrilor USM hotărârea respectivă şi să anunţe public, cu cel puţin 15 zile înainte, data desfăşurării AG. În anunţul de convocare a şedinţei AG se specifică, în mod expres, ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Hotărârea privind convocarea AG se comunică separat fiecărui membru USM şi se publica pe site-ul USM.
4.2.2 AG poate fi convocată în şedinţă extraordinară, în funcţie de necesităţi, la iniţiativa Preşedintelui sau Consiliului ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor USM.
4.2.3. AG extraordinară este convocată în cel mult două luni de la data demersului privind convocarea adunării extraordinare prezentat de către subiecţii nominalizaţi în pct. 4.2.2. din Statut. În cazul în care Consiliul USM refuză sau întârzie convocarea şedinţei extraordinare a AG, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Consiliului USM, conform procedurii stabilite în mod expres pentru aceasta.
4.2.4. AG este deliberativă doar în cazul în care la ea participă majoritatea simplă (50%+1) din numărul total de membri ai USM aflaţi la evidenţă permanentă. Hotărârile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, cu excepţia hotărârilor prevăzute în pct. 4.2.5.
4.2.5.Hotărârile cu privire la: adoptarea unui nou Statut, modificarea şi completarea Statutului, reorganizarea şi lichidarea USM, retragerea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului, revocarea Preşedintelui USM se adoptă prin votul a cel puţin 2/3 din numărul total de membri declaraţi prezenţi la AG.
4.2.6. În cazul neîntrunirii condiţiilor necesare recunoaşterii caracterului deliberativ al AG, organul abilitat convoacă, în termen de o lună, o nouă şedinţă AG, cu menţinerea aceleiaşi ordini de zi.
4.2.7. Lucrările AG sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de Secretarul USM şi contrasemnat de Preşedintele AG.
4.2.8. În perioada dintre Adunările Generale, activitatea USM este condusă de către Consiliu şi Preşedintele USM.
4.2.9. Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:
a) adoptă Statutul, completările şi modificările la Statut, hotărăşte asupra reorganizării şi dizolvării USM;
b) alege şi destituie prin vot secret Preşedintele USM, Consiliul, Comisia de cenzori;
c) dezbate activitatea Preşedintelui şi a Consiliului USM din perioada scursă de la AG precedentă; aprobă raportul de activitate al conducerii USM prezentat de Preşedinte, raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă a USM, strategia şi direcţiile de activitate; hotărăşte asupra oricărei probleme privind activitatea USM;
d) analizează starea culturii, artei şi literaturii naţionale, precum şi probleme privind situaţia social-politică din R. Moldova.

4.3. Consiliul USM este ales de către AG pe un termen de 4 ani, este constituit din 15 persoane, se întruneşte, în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar de o dată pe trimestru, în şedinţe de consiliu.
4.3.1. Membrii Consiliului USM sunt aleşi prin vot secret de către membrii USM în cadrul AG. Secretarul USM alcătuieşte lista candidaţilor pentru calitatea de membru al Consiliului, în baza propunerilor venite în scris din partea membrilor USM, cu cel puţin 3 zile înainte de AG. Se consideră alese în Consiliu primele 15 persoane din listă care întrunesc, în ordine descrescătoare, numărul cel mai mare de voturi. Următoarele 5 persoane din listă, care de asemenea întrunesc votul cel mai mare în ordine descrescătoare, capătă statut de membri supleanţi, pentru ca, în caz de retragere sau excludere a unor membri plini ai Consiliului, să completeze locurile rămase astfel vacante în Consiliu. Înlocuirea de membri retraşi sau excluşi din Consiliu se realizează printr-o hotărâre a Consiliului aprobată cu o majoritate simplă de voturi, în condiţiile prevăzute în pct. 4.3.2.
4.3.2. Şedinţele Consiliului USM sunt deliberative dacă la ele asistă 50+1 din numărul total de membri. Hotărârile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenţi la şedinţă. În caz de balotaj, votul Preşedintelui Consiliului USM este decisiv. La şedinţele Consiliului poate asista, cu vot consultativ, orice membru al USM.
4.3.3. Şedinţele Consiliului sunt convocate de Preşedintele USM sau la cererea a cel puţin 3 membri ai Consiliului. Solicitanţii şedinţei extraordinare a Consiliului prezintă Preşedintelui un demers în scris, în care indică motivele convocării şedinţei şi ordinea de zi a acesteia. În cazul respectiv, Preşedintele USM este obligat să convoace şedinţa extraordinară în termen de 10 zile de la data prezentării, în formă scrisă, de către solicitanţi a demersului. Dacă Preşedintele refuză sau întârzie să convoace şedinţa extraordinară, dreptul de convocare a acesteia le revine solicitanţilor.
4.3.4. Şedinţele Consiliului sunt prezidate de Preşedintele USM, iar în lipsa acestuia, de Vicepreşedinte. Consiliul poate hotărî ca şedinţele sale să fie prezidate şi de alt membru al său.
4.3.5. Consiliul USM are următoarele competenţe:
- convoacă AG în modul şi în termenele prevăzute de prezentul Statut;
- elaborează strategii, adoptă programe şi proiecte de dezvoltare a USM;
- alege prin vot deschis, la propunerea Preşedintelui, Vicepreşedintele USM, pe care îl poate revoca în aceleaşi condiţii;
- acordă şi retrage statutul de membru al USM;
- monitorizează executarea hotărârilor AG şi hotărârilor proprii, asigurând un cadru propice realizării obiectivelor statutare ale USM;
- dezbate proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor, bilanţul contabil pentru anul precedent, precum şi raportul Comisiei de cenzori, pe care le prezintă spre aprobare AG;
- aprobă regulamentele de uz intern ale USM;
- aprobă modificările salariale pentru angajaţii USM;
- aprobă, prin vot deschis, cheltuielile depăşind suma de cincizeci de mii de lei;
- aprobă cuantumul ajutoarelor sociale şi lista de membri ai USM care beneficiază de acestea;
- aprobă cuantumul burselor de creaţie şi al premiilor literare ale USM;
- aprobă, prin vot secret, candidaţii USM la premii şi distincţii de stat;
- stabileşte, prin vot deschis, cuantumul şi modul de achitare a cotizaţiei de membru al USM;
- adoptă hotărâri privind achiziţionarea de bunuri sau înstrăinarea de patrimoniu al USM;
- aprobă prin vot deschis Regulamentele şi componenţa Comisiilor de jurizare instituite din iniţiativa USM;
- aprobă sigla/logo-ul USM;
- constituie, la propunerea Preşedintelui, grupuri de experţi sau desemnează persoane responsabile care să studieze anumite chestiuni importante legate de activitatea USM, să ia în dezbatere anumite programe guvernamentale ce se înscriu în domeniul de activitate al USM, să facă atentă opinia publică asupra unor probleme majore ale societăţii.

4.3.6. La propunerea Preşedintelui, Consiliul USM alege, prin vot deschis, Secretarul USM, care:
- realizează lucrările de secretariat;
- primeşte şi înregistrează cererile şi demersurile către USM;
- întocmeşte procesele-verbale ale AG şi ale Consiliului USM;
- ţine corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii;
- administrează website-ul USM.
4.3.7. Orice membru al Consiliului USM care absentează nemotivat de la trei şedinţe consecutive ale Consiliului îşi pierde automat statutul de membru al Consiliului, fiind înlocuit cu următorul candidat în ordinea voturilor acumulate.
4.4. Preşedintele USM este ales din rândul membrilor USM, prin vot secret, de Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani. Orice membru al USM poate fi ales în funcţia de Preşedinte al USM pentru cel mult două mandate consecutive.
4.4.1. La funcţia de Preşedinte pot candida unul sau mai mulţi membri ai USM, cu prezentarea obligatorie a propriului program de activitate a USM pentru viitorul mandat de Preşedinte, ce va fi făcut public prin intermediul presei tipărite, cu cel puţin 15 zile înainte de data alegerilor.
4.4.2. Dacă la funcţia de Preşedinte candidează un singur membru al USM, acesta se consideră ales Preşedinte din primul tur cu o majoritate simplă (50% +1 vot) a voturilor valabil exprimate de votanţi. În cazul în care candidatul nu întruneşte majoritatea simplă de voturi, alegerile Preşedintelui se repetă, convocându-se în acest scop, în maximum 2 luni, o altă AG, conform pct. 4.4, 4.4.1 şi 4.4.2. din prezentul Statut.
4.4.3. În condiţiile în care la funcţia de Preşedinte candidează doi membri ai USM, se consideră ales Preşedinte candidatul care întruneşte în primul tur de scrutin majoritatea simplă (50%+1 vot) a voturilor valabil exprimate de votanţi. În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu întruneşte majoritatea simplă de voturi, se organizează un nou tur de scrutin în cadrul aceleiaşi AG. În al doilea tur de scrutin se consideră ales Preşedinte candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi valabil exprimate de votanţi.
4.4.4. Dacă la funcţia de Preşedinte candidează trei sau mai mulţi membri ai USM şi niciunul dintre ei nu întruneşte majoritatea simplă (50%+1vot) a voturilor valabil exprimate de votanţi, se organizează al doilea tur de scrutin în cadrul aceleiaşi AG, cu menţinerea a doi candidaţi care, în primul tur, obţinuseră cele mai multe voturi. În acest caz, Preşedinte se consideră ales candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi valabil exprimate de votanţi.
4.5. Atribuţiile Preşedintelui USM:
- coordonează activitatea generală şi curentă a USM în perioada dintre Adunările Generale;
- reprezintă interesele USM în raporturile acesteia cu autorităţile publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
- verifică şi aprobă subvenţiile, sponsorizările, parteneriatele şi contractele încheiate de USM cu persoane juridice sau fizice;
- asigură executarea hotărârilor AG şi ale Consiliului USM;
- propune convocarea AG şi asigură organizarea şedinţelor Consiliului USM;
- propune Consiliului USM candidatul pentru funcţia de Vicepreşedinte din rândul membrilor Consiliului şi îi stabileşte atribuţiile;
- delegă atribuţiile sale, în caz de necesitate, Vicepreşedintelui USM;
- ia decizii în orice problemă legată de activitatea curentă a USM;
- administrează mijloacele USM, emite ordine şi instrucţiuni, eliberează procuri;
- semnează acte de colaborare, contracte şi alte documente;
- angajează şi concediază personalul din Direcţia administrativă a USM;
- asigură evidenţa contabilă şi statistică conform cu legislaţia în vigoare.
4.5.1. În caz de indisponibilitate prelungită şi confirmată a Preşedintelui USM, interimatul este asigurat de către Vicepreşedinte pentru o perioadă de până la 60 de zile, timp în care este convocată AG extraordinară în vederea alegerii noului Preşedinte.

4.6. Comisia de cenzori este constituită din 5 membri, aleşi în cadrul AG pe un termen de 4 ani. Comisia de cenzori este compusă de preferinţă din economişti şi experţi contabili, care nu fac parte din niciun alt organism de conducere sau comisie ale USM.
4.6.1. Atribuţiile Comisiei de cenzori:
- verifică respectarea Statutului USM, executarea hotărârilor AG, Consiliului USM şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;
- analizează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare şi administrării patrimoniului USM;
- controlează periodic activitatea economico-financiară a USM, având dreptul să ceară Consiliului USM date privind operaţiile financiare şi tranzacţiile economice ale USM;
- efectuează controlul activităţii, în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar de o dată pe an.
4.6.2. Şedinţele Comisiei de cenzori se consideră deliberative dacă la ele participă nu mai puţin de 3 membri, iar rapoartele acesteia se adoptă cu o majoritate simplă de voturi exprimate de votanţi.
4.6.3. Rezultatele controlului efectuat de Comisa de cenzori sunt prezentate sub formă de raport Consiliului USM şi Adunării Generale.

5. MEMBRII USM. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

5.1. Poate deveni membru al USM orice autor/traducător care are cetăţenia Republicii Moldova, orice autor de limbă română din spaţiul ex-sovietic, precum şi alţi autori/traducători de limbă română, indiferent de cetăţenie sau ţara de origine, care au adus servicii literaturii din R. Moldova.
5.2.Condiţiile de acordare a calităţii de membru al USM sunt prevăzute de Regulamentul Comisiei de validare.
5.3.Pentru a obţine calitatea de membru al USM, solicitantul va depune la Comisia de validare un dosar care va conţine următoarele documente:
- cerere individuală de primire;
- copia buletinului de identitate;
- trei recomandări scrise din partea unor membri ai USM cu o vechime de cel puţin 10 ani;
- câte un exemplar din cărţile publicate, în număr de cel puţin două (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat, literatură pentru copii şi tineret, eseu, critică sau istorie literară şi traduceri în sau din limba română). În cazul autorilor unor cărţi premiate de USM, admiterea se poate face cu o singură carte.
5.4.Acordarea calităţii de membru al USM este hotărâtă de Consiliul USM la propunerea Comisiei de validare.
5.5. Membrii USM cu domiciliul în R. Moldova, Ucraina şi România sunt incluşi în Registrul de evidenţă permanentă al USM, iar membrii cu domiciliul în celelalte state, altele decât cele specificate mai sus, sunt incluşi în Registrul de evidenţă provizorie al USM şi nu sunt luaţi în calcul la stabilirea cvorumului.
5.6.Membrii USM care nu deţin cetăţenia R. Moldova nu pot beneficia de înlesnirile şi facilităţile stabilite de Stat pentru membrii USM din R. Moldova.

5.7. Membrii USM au următoarele drepturi:
- să participe la toate acţiunile şi manifestările organizate de USM;
- să concureze la proiectele şi programele USM;
- să aleagă şi să candideze în alegeri pentru organele de conducere ale USM;
- să beneficieze de facilităţile prevăzute de prezentul Statut;
- să dea recomandări de primire în USM;
- să publice în organul de presă al USM şi/sau pe Site-ul USM.

5.8.Membrii USM au următoarele obligaţii:
- să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale USM;
- să achite la timp cotizaţia de membru stabilită de Consiliul USM;
- să participe activ la realizarea scopurilor statutare ale USM;
- să respecte normele deontologice ale breslei scriitoriceşti;
- să manifeste grijă faţă de păstrarea prestigiului USM.

5.9.Calitatea de membru al USM încetează:
- prin cerere scrisă, depusă de solicitant şi înregistrată la Secretariatul USM;
- prin excludere pentru nerespectarea obligaţiilor stipulate în pct. 5.8 al prezentului Statut;
- prin aderarea la o Asociaţie similară din R. Moldova ale cărei activităţi contravin Statutului USM;
- prin deces;
- prin dizolvarea USM.
5.10.Hotărârile de suspendare sau excludere sunt luate de Consiliul USM la propunerea Comisiei de validare. Ulterior, hotărârile Consiliului sunt aduse la cunoştinţa Adunării Generale.

6. PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE

6.1. Patrimoniul USM se formează din:
- cotizaţia de membru al USM;
- sponsorizări, subvenţii de stat, donaţii benevole făcute de persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
- venituri obţinute din hârtiile de valoare, depuneri băneşti;
- venituri provenite din activitatea economică proprie;
- veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea USM;
- venituri obţinute din cedarea folosinţei bunurilor sau înstrăinarea proprietăţii;
- venituri din activităţile prevăzute în Cap. 3 al prezentului Statut;
- contracte economice cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, concesiuni, închirieri, subînchirieri etc;
- orice alte sume sau bunuri destinate USM, în condiţiile legii, rambursabile sau nerambursabile.
6.2.USM poate avea în proprietate clădiri administrative, blocuri de locuit, hoteluri, case de creaţie, construcţii, echipament tehnic, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor statutare.
6.3. Centrul Naţional de Studii Literare şi Muzeografie „Mihail Kogălniceanu” (Muzeul Literaturii Române „Mihail Kogălniceanu”) este subdiviziune a USM. Directorul Centrului e numit în funcţie, prin vot secret, de către Consiliul USM. Directorul-adjunct şi contabilul-şef sunt confirmaţi în funcţie de către Consiliul USM la propunerea directorului.
6.4.Donaţiile către USM pot fi în formă de bani, de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni etc.
6.5.Patrimoniul USM şi beneficiul obţinut din activitatea economică sunt folosite pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri sau grupuri/asociaţii formate de membri ai USM.
6.6.Patrimoniul transmis USM de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu poate fi returnat şi constituie proprietatea USM.
6.7.Încetarea calităţii de membru al USM nu conferă niciun drept cu privire la patrimoniul acesteia.

7. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII ŞI DAREA DE SEAMĂ FINANCIARĂ

7.1.La sfârşit de an financiar, Preşedintele USM prezintă Consiliului un raport privind activitatea economico-financiară şi administrativă a USM, care urmează să fie aprobat de Comisia de cenzori.
7.2.Raportul economico-financiar al USM este întocmit conform rezultatelor anului financiar precedent şi conţine:
- expunerea succintă a rezultatelor activităţii USM în perioada de dare de seamă;
- soldul mijloacelor băneşti la începutul şi la sfârşitul perioadei de dare de seamă;
- venitul total al USM obţinut conform pct. 6.1. al prezentului Statut;
- cheltuielile USM pentru remunerarea muncii, defalcările, impozitele şi alte cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de dare de seamă.

Raportul economico-financiar este adus la cunoştinţa membrilor USM în cadrul Adunării Generale.
Raportul economico-financiar se păstrează în cadrul USM şi este accesibil tuturor membrilor ei.

8. ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI

8.1.Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală a USM.
8.2.Orice propunere de modificare sau completare a prezentului Statut, venită din partea membrilor USM, se prezintă, în formă scrisă, Consiliului USM, care o propune spre aprobare Adunării Generale, la viitoarea şedinţă a acesteia.
8.3.Orice modificare sau completare a Statutului se aprobă de către Adunarea Generală prin votul a 2/3 din numărul votanţilor.
8.4.Toate modificările şi completările Statutului intră în vigoare începând cu data înregistrării acestora de către Ministerul Justiţiei al R. Moldova.

9. COMISIILE USM

9.1.În cadrul USM funcţionează următoarele comisii de specialitate, care îşi organizează activitatea conform Regulamentelor proprii: Comisia de validare; Comisia socială; Comisia de onoare şi demnităţi.
9.2.Consiliul USM alege componenţa Comisiilor prin vot deschis şi aprobă Regulamentele de funcţionare.
9.3.În cadrul USM funcţionează Comisii de jurizare constituite prin hotărâri ale Consiliului USM, care îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentelor proprii.

10. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE

10.1.USM îşi încetează activitatea în cazurile prevăzute de lege.
10.2.Adunarea Generală hotărăşte reorganizarea sau lichidarea USM, desemnează Comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare.
10.3.Hotărârea de lichidare a USM se adoptă de către Adunarea Generală prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
10.4.În cazul lichidării, patrimoniul USM este utilizat conform hotărârii Adunării Generale şi prevederilor legislaţiei în vigoare.

APROBAT DE ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI
„UNIUNEA SCRIITORILOR DIN MOLDOVA”

Anexa 1

 

REGULAMENTUL  COMISIEI  DE  CENZORI

 

Art.1   Comisia de cenzori, numită în continuare CC, verifică anual activitatea economico-financiară a U.S.M. şi a Filialelor, precum şi buna gospodărire a patrimoniului  U.S.M.  CC prezintă un raport în  faţa consiliului USM în prima şedinţă anuală a acestuia. Iar la sfârşitul  mandatului de 4 ani, CC prezintă un raport în faţa Adunării Generale  (Conferinţei Naţionale).

Art. 2      Comisia de Cenzori este aleasă pe 4 ani în Consiliul USM şi se compune din 5 membri ai U.S.M., de  preferinţă economişti ori experţi contabili care nu fac parte din nici un alt organism de conducere a U.S.M. În prima sa reuniune, CC îşi alege Preşedintele, însărcinat cu prezentarea raportului. Membrii CC adoptă hotărâri valabile cu majoritate de voturi.  Voturile separate sunt aduse în faţa Consiliului USM, cu motivaţia de rigoare, iar Consiliul USM poate să invalideze respectiva hotărâre a CC. În cazul vacanţei unui dintre cele 5 posturi, Consiliul USM propune un  înlocuitor, sub rezerva validării de către consiliul USM în prima şedinţă anuală.

 

Anexa 2

              

REGULAMENTUL COMISIEI  DE  VALIDARE

 

 

Art. 1.  Comisia  de validare, numită în continuare CV, este aleasă prin vot  deschis în prima şedinţă a noului Consiliu, pentru un mandat de 4 ani.

Art. 2.  CV  este compusă  din 5 membri şi hotărăşte valabil prin votul a cel puţin 3 din membrii săi. CV în prima sa şedinţă îşi alege un Preşedinte pentru un mandat de 4 ani.

Art. 3. CV se întruneşte ori de câte ori consideră necesar şi supune propunerile sale votului membrilor Consiliului USM la şedinţa sa.

Art. 4. CV propune acordarea calităţii de membru al USM pe baza dosarului solicitantului care cuprinde:

– cererea individuală  de primire;

– copia buletinului de identitate;

–  trei recomandări scrise din partea unor membri titulari cu o vechime de cel puţin 10 ani;

– câte un exemplar din cărţile publicate, în număr de cel puţin două (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat, literatură pentru copii şi tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară şi traduceri în şi din limba română). În cazul autorilor unor cărţi  premiate de USM, admiterea se poate face cu o singură carte;

– copii după recenzii şi cronici la cărţile prezentate şi care au fost publicate, de preferinţă, în reviste literare şi culturale.

Art. 5. CV propune suspendarea sau excluderea din USM pentru nerespectarea  obligaţiilor stipulate în pct. 5.8. al Statutului  USM.

Art. 6. În primul trimestru al anului, contabilul-şef al USM prezintă membrilor CV situaţia nominală a plăţii cotizaţiilor din anul precedent. Neachitarea cotizației pe un 1 an se sancționează cu suspendarea scriitorului din rândurile USM și privarea acestuia de toate drepturile statutare. În cazul când scriitorul nu achită cotizația timp de 3 ani, este exclus din USM.

Art. 7. În momentul plăţii cotizaţiei pe toată perioada restantă, membrul USM care a fost suspendat este repus în drepturi.

Art. 8. CV poate propune sancţionarea sau excluderea din USM a unui membru, pentru încălcări grave ale prevederilor Statutului, stipulate la pct. 2.1, 2.3, 2.4 şi 2.5, care au adus prejudicii materiale şi morale USM, ca şi pentru încălcarea legilor ţării, pentru fapte care cad sub incidenţă penală.

Art. 9. Hotărârile de sancționare, suspendare sau excludere sunt luate de Consiluil USM la propunerea CV. Ulterior, hotărârile Consiliului sunt aduse la cunoștința Adunării Generale.

Art. 10. Membrii CV, după trei absenţe consecutive, îşi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu următorii candidaţi în ordinea voturilor.

 

              Aprobat în şedinţa Consiliului USM din 23 octombrie 2012

          Modificat în ședința Consiliulul USM din 28 octombrie 2013

 

Anexa 3

 

 

REGULAMENTUL COMISIEI  SOCIALE

 

 

Art.1. Comisia Socială, numită în continuare CS, este aleasă de Consiliul USM, pentru un mandat de 4 ani.

Art.2 Comisia este compusă din 5 membri. Preşedintele este ales din rândul membrilor Comisiei, în prima ei şedinţă, pentru un mandat  de 4 ani. Preşedintele şi membrii CS pot fi membri  în alte organisme de conducere ale USM.

Art.3.  Elaborează şi prezintă Consiliului USM spre aprobare Regulamentul privind modul de cheltuire a fondurilor provenite  din cotizaţii.

Art.4.  Atribuţiile CS sunt următoarele:

a)  acordă membrilor USM ajutoare, permanente sau ocazionale; numele beneficiarilor de ajutoare permanente şi cuantumul acestor ajutoare sunt stabilite de  Consiliul USM.

b)  stabileşte, în funcţie de necesităţi, frecvenţa şi sumele acordate ocazional.

c) propune, conform Regulamentului din Anexa A, modul de utilizare a banilor proveniţi din cotizaţii.

Art. 5. Membrii CS, după trei absenţe consecutive nemotivate, îţi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu  următorii candidaţi în ordinea voturilor.

 

 

Aprobat în şedinţa Consiliului USM din 23 octombrie 2012

 

Anexa 4

 

 

REGULAMENTUL  COMISIEI  DE ONOARE  ŞI  DEMNITĂŢI

 

 

Art. 1. Comisia de Onoare şi Demnităţi, numită  în continuare COD, este aleasă, prin vot deschis, pentru un mandat de 4 ani, în prima şedinţă a noului Consiliu.

Art. 2. COD este compusă din 5 membri – personalităţi cu o reputaţie recunoscută de breaslă, care nu fac parte din conducerea USM sau din alte comisii, şi hotărăşte  valabil prin votul a cel puţin 3 dintre membrii săi. La prima sa şedinţă, îşi alege Preşedintele pentru un mandat de 4 ani.

Art. 3. COD se întruneşte de câte ori este nevoie şi supune propunerile  sale votului membrilor Consiliului USM.

Art. 4. COD analizează reclamaţiile prezentate în scris de membri ai USM împotriva altor membri ai USM,  referitoare la comportamente ori atitudini ale acestora.

Art. 5. COD emite comunicate de presă, aduse în prealabil la cunoştinţa Consiliului USM, referitoare la cazurile care i-au fost reclamate. Comunicatele sunt adoptate cu majoritatea  de voturi. Opiniile separate sunt prezentate Consiliului USM.

Art. 6. COD nu aplică sancţiuni, dar le poate propune, când e cazul, Consiliului  USM.

Art. 7. Membrii COD, după trei absenţe consecutiv nemotivate, îşi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu următorii candidaţi în ordinea voturilor.

 

 

Aprobat în şedinţa Consiliului USM din 23 octombrie 2012

 

Anexa 5

 

REGULAMENTUL  COMISIEI  DE  CENZORI

 

Art.1   Comisia de cenzori, numită în continuare CC, verifică anual activitatea economico-financiară a U.S.M. şi a Filialelor, precum şi buna gospodărire a patrimoniului  U.S.M.  CC prezintă un raport în  faţa consiliului USM în prima şedinţă anuală a acestuia. Iar la sfârşitul  mandatului de 4 ani, CC prezintă un raport în faţa Adunării Generale  (Conferinţei Naţionale).

Art. 2      Comisia de Cenzori este aleasă pe 4 ani în Consiliul USM şi se compune din 5 membri ai U.S.M., de  preferinţă economişti ori experţi contabili care nu fac parte din nici un alt organism de conducere a U.S.M. În prima sa reuniune, CC îşi alege Preşedintele, însărcinat cu prezentarea raportului. Membrii CC adoptă hotărâri valabile cu majoritate de voturi.  Voturile separate sunt aduse în faţa Consiliului USM, cu motivaţia de rigoare, iar Consiliul USM poate să invalideze respectiva hotărâre a CC. În cazul vacanţei unui dintre cele 5 posturi, Consiliul USM propune un  înlocuitor, sub rezerva validării de către consiliul USM în prima şedinţă anuală.

 

Anexa 6

 

REGULAMENTUL  JURIULUI  DE  PREMIERE

 

 

Art. 1. Premiile USM sunt acordate de Juriul pentru Premii. Juriul este ales de Consiliul  USM, în ultima sa reunire, în fiecare an. Membrii Juriului, în număr de 7, trebuie să fie membri ai USM.

Art. 2. Juriul se reuneşte de câte ori este nevoie, în prima parte a fiecărui an, ia în discuţie apariţiile editoriale din anul precedent şi face publice nominalizările (maximum 3 pentru fiecare categorie de premii) până la data de 1 iunie a anului respectiv. Deciziile Juriului sunt valide dacă au întrunit minimum 4 voturi. Decernarea premiilor are loc în luna iunie, în cadrul unei gale organizate de USM.

Art. 3. Categoriile de premii ale USM sunt următoarele: Premiul Cartea de poezie; Cartea de proză; Cartea de critică, eseu şi istorie literară; Cartea pentru copii și tineret; Cartea de debut.

Art. 4. Ținînd cont de specificul aparițiilor editoriale ale fiecărui an, Juriul are competența să instituie și alte categorii de premii, dar nu mai mult de 2.

Art.  5. Cărțile autorilor care nu fac parte din rândul membrilor USM sunt nominalizate la categoria de premii Cartea de debut.

Art.  6. Premiile neacordate nu pot fi trecute în altă categorie.

Art. 7. Consiliul USM acordă: Premiul Opera Omnia; Premiul de Excelenţă; Premiul Relaţii Culturale.

Art. 8.  Cuantumul premiilor se stabileşte de Consiliul USM, în funcţie de posibilităţile financiare.

 

 

Aprobat în ședința Consiliului USM din 18 decembrie 2013

 Anexa 7

REGULAMENTUL JURIULUI

DE ACORDARE A BURSELOR DE CREAŢIE ALE USM

 

 

Art.1. În scopul stimulării creaţiei literare, a susţinerii materiale a membrilor săi, USM instituie burse de creaţie anuale.

Art.2. Consiliul USM decide acordarea unui număr de 3 sau mai multe burse unor scriitori angajaţi în proiecte literare de durată.

Art.3. Valoarea estimativă a burselor este de 2000-3000 mii de lei lunar, în funcţie de posibilităţile financiare.

Art.4. Anual, Consiliul USM alege, prin vot deschis, Juriul de acordare a burselor de creație.

Art.5. Juriul este compus din 5 membri și hotărăște valabil prin votul a cel puțin 3 dintre membrii săi.

Art.6.  Proiectele  membrilor USM pentru acordarea burselor de creaţie vor fi depuse la Secretariatul USM şi examinate de către membrii Juriului.

Art.7.  Pretendenţii prezintă proiectele sau manuscrisele în proces de elaborare (poezie, proză, critică literară, eseu, dramaturgie, literatură pentru copii, traduceri) până la data de 15 aprilie a anului în curs. Prin proiect se va înţelege angajamentul scris şi semnat de autor ce va include descrierea succintă a lucrării (genul, volumul, termenul de redactare), cu anexarea unor texte reprezentative sau fragmente din lucrarea în curs de elaborare.

Art.8. Juriul examinează proiectele nu mai târziu de 15 mai a anului în curs. În procesul de evaluare, autorii pot fi invitaţi pentru a prezenta informaţii şi/sau materiale suplimentare solicitate atât de membrii Juriului, cât şi de eventualii susţinători financiari ai proiectului.

Art.9. Procesul-verbal cu deciziile Juriului este validat la şedinţa Consiliului USM.

 

 

Aprobat în şedinţa Consiliului USM din 23 octombrie 2012

 

 

 

Evenimente

04.04.2017

Serată de comemorare: Serafim Belicov, 70 de ani de la naştere

Uniunea Scriitorilor și Muzeul Literaturii Mihail Kogălniceanu au marcat 70 de ani de la nașterea scriitorului Serafim Belicov. În deschidere președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, și-a exprimat regretul că prietenul și colegul Serafim Belicov nu mai e printre noi în acest moment aniversar. Totuși, a menționat Domnia Sa, poetul a avut timp să își creeze [...]